Praca w firmie P.P.U.H. COLD Spółka Jawna

Aktualne oferty pracy

Osoby zainteresowane pracą w naszej firmie prosimy o przesyłanie CV na adres e mail: rekrutacja@cold.pl - wpisując w temacie stanowisko pracy (np. monter urządzeń chłodniczych lub inne).
Obowiązek informacyjny przy rekrutacji

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe COLD Bogdan Chwastek i Włodzimierz Chwastek spółka jawna z siedzibą przy ul. Łany 6 w Bochni , NIP 868 000 08 35 , Numer KRS 0000025917, Regon 850041446
2. Dane kontaktowe:
   - Koordynator ds. ochrony danych: mail: rodo@cold.pl
3. Dane osobowe osób biorących udział w rekrutacji są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji.
4. Podstawa prawna przetwarzania: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265), art. 6 ust. 1 lit. a, b, art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016).
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane:
   - dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji przetwarzane i przechowywane będą do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym biorą Państwo udział
   - dane osobowe przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przechowywane będą przez okres 1 roku od daty ich wpływu do firmy
   - w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
8. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
   a) dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
   b) przenoszenia danych
   c) wniesienia skargi do organu nadzorczego
   d) pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację
   e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych
   f) uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
      - występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby
      - celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze
      - stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze
      - ewentualnym źródle pozyskania danych
      - udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane
9. Informujemy iż:
   a) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji
   b) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Informujemy ponadto, iż mają Państwo, prawo w dowolnym monecie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.


Aktualna Klauzula

    Uprzejmie prosimy o zawarcie w CV jednej z następujących klauzul:

  • Tylko bieżąca rekrutacja:
    "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez P.P.U.H. COLD B.W Chwastek Spółka Jawna ul. Łany 6 32-700 Bochnia moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb realizacji bieżącego procesu rekrutacji."
  • Bieżąca i przyszłe rekrutacje:
    "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez P.P.U.H. COLD B.W Chwastek Spółka Jawna ul. Łany 6 32-700 Bochnia moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb realizacji bieżącego procesu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji w tym na inne stanowiska."

Przesłanie lub dostarczenie dokumentów aplikacyjnych jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe COLD Bogdan Chwastek i Włodzimierz Chwastek Spółka Jawna z siedziba ul. Łany 6, 32-700 Bochnia.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora danych mogą Państwo skontaktować się z Koordynatorem ds. ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: rodo@cold.pl